Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

หน่วยศึกษานิเทศก์

 


นายสมัย  วงศ์ษาพาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตราฐาน และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ดีขึ้น โดยการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งอาจใช้วิธีให้คำปรึกษา แนะนำครูเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือประชุม สัมมนา อบรมหรือนิเทศทางไกลด้วยสื่อต่าง ๆ หรือสาธิตหรือนิเทศด้วยวิธีการอื่น ๆ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในหน่วยงานเดียวกัน และ/หรือให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เขียนตำรา ผลิตคู่มือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงาน การควบคุมและประเมินผล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบงานจัดนิทรรศการทางการศึกษา
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดทุกกลุ่มสาระวิชา
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของบุคลากรในสังกัดฯ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนักเรียนและครูในสังกัดกับหน่วยงานอื่น ๆ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบงานของคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับสถานศึกษาและระดับเทศบาล
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาของนักเรียน งานครูดีเด่น โรงเรียนดีเด่น งานจัดส่งหนังสือเอกสารทางวิชาการให้กับโรงเรียน
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง
-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

นางพันทิพย์  ภูติยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจใช้วิธีให้คำปรึกษา แนะนำครูเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือประชุม สัมมนา อบรม หรือนิเทศทางไกลด้วยสื่อต่าง ๆ หรือสาธิตหรือนิเทศด้วยวิธีการอื่น ๆ
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เขียนตำรา ผลิตคู่มือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพและรักษามาตรฐานทางวิชาการให้ได้ตามระดับตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดทุกกลุ่มสาระวิชา
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการต่าง ๆ ด้านการศึกษา
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบงานของคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับสถานศึกษาและระดับเทศบาล
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ อปท.
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)
-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

หนังสือเวียน